top of page

Avgift

Varje bostadsrättsägare skall betala en årsavgift till föreningen enligt bostadsrättslagen. Vanligtvis betalas den månadsvis. Det finns även några andra avgifter som är tillåtna i en bostadsrättsförening.

 
Betalning månadsvis

I vår förening betalas årsavgiften månadsvis (enligt våra stadgar) med förfallodag första dagen i respektive månad.


Utebliven eller försenad betalning

Utebliven betalning av avgiften eller upprepade förseningar kan resultera i uppsägning av nyttjanderätten till bostadsrätten. Föreningen har rätt att ta ut dröjsmålsränta vid för sent inbetald årsavgift. Vi anlitar ett företag som driver förseningsfrågorna och som debiterar förseningavgifter.

 

Årsavgift

Årsavgiften ska täcka föreningens driftskostnader som vatten, el, fastighetsskatt, löpande underhåll, skötsel av fastigheten, amorteringar etc. I föreningens stadgar framgår beräkningsgrunden för uttag av årsavgift. Om beräkningsgrunden ändras måste beslut fattas av föreningsstämma.

 

Upplåtelse-, pantsättnings- och överlåtelseavgift

Upplåtelseavgift är en extra kapitalinsats som kan begäras av föreningen då exempelvis en hyresrätt ombildas till bostadsrätt. Föreningen vill då ha mer betalt än vad de ursprungliga köparna var tvungna att betala i insats. Upplåtelseavgiften kan sägas vara mellanskillnaden mellan marknadspris och insats.

 

Pantsättningsavgift är till för att täcka de administrativa kostnaderna i samband med underrättelse av pantsättning.

 

Överlåtelseavgift är även den till för att täcka de administrativa kostnader och tas ut då en bostadsrätt överlåts.

 

Dessa tre avgifter får bara tas ut om de står i stadgarna. Avgifterna ska betalas på det sätt som styrelsen bestämmer.

 

Andra avgifter

Inga andra avgifter får egentligen tas ut med undantag av till exempel avgift för solarium, bastu, gym eller annat som föreningen inte är skyldig att tillhandahålla medlemmarna. Många föreningar frågar om de kan "straffbelägga" medlemmar som inte hjälper till vid städdagar, med en avgift... men en sådan avgift är inte tillåten.

 

 

Läs mer Bostadsrättslagen 7 kap 14 §

 

bottom of page