top of page

Gas

Gas eller el...vilket är bäst för matlagningen, vilket är billigast och vilket är miljövänligast? Frågorna är många och svaren inte helt enkla. Vi har stadsgas i fastigheten men det varierar mellan lägenheterna. Under årens lopp har flera medlemmar bytt från gas till el och i vissa fall har gasanslutning till lägenheter pluggats permanent.

Byta från gas till el:

Om du har gas idag och vill byta till el, skall du kontakta Stockholm Gas om önskemål om "pluggning" (tillfällig avstängning) eller "slopning" (permanent demontering av anläggning). Det som då händer är att Stockholm Gas via auktoriserad installatör stänger av din gasförsörjning och fakturerar dig kostnaden för den åtgärden.

 

Byta från el till gas:
Om du har el idag och vill koppla in gas förutsätter det att det finns en gasledning till din lägenhets kök. Finns det sådan skall du kontakta Stockholm Gas och beställa nytt abbonemang. Finns det ingen gasledning till ditt kök bör du kontakta styrelsen och göra en ansökan om ombyggnad/renovering.

VARNING!
Gör under inga omständigheter åverkan eller någonting på egen hand med de rör som har med gasen att göra. Det är såklart förknippat med stora risker. Alla åtgärder kring gasen skall utföras av auktoriserad installatör.

Har du frågor kring din gas kontakta vår tekniske förvaltare Valvet eller styrelsen.

Nya bud 2015 – Reglerad gasmarknad

2015 blev en milstolpe i Stockholms gashistoria. Då reglerades gasmarknaden och det som tidigare hette Stockholm Gas delades upp i två delar: Ett distributionsbolag för gasnätet (Gasnätet Stockholm AB) och ett handelsbolag för gasen (Stockholm Gas AB). Som hushållskund skall du kontakta Stockholm Gas.
 

De nya aktörerna har som mål att vara med och bidra till en hållbar stad på flera sätt, varav miljövänlig stadsgas är en av programpunkterna. Målsättningen är att all den gas som distribueras i Stockholms gasnät ska vara biogas i en framtid. Miljövänlig biogas skall bli en naturlig del av vardagen för hushåll, företag och trafikanter.

 

Biogas – framtidens nya miljövänliga stadsgas

Biogas ingår i jordens naturliga kretslopp och är en förnybar, icke-fossil energikälla. Biogas bildas när organiskt material, tex. matavfall från hushåll, restauranger och butiker, slam från avloppsreningsverk, gödsel och jordbruksgrödor bryts ner i syrefri miljö. Stockholm kan alltså i en idealisk framtid bli självförsörjande av gas genom att utveckla hanteringen av organiskt avfall till biogas på ett mer effektivt sätt än idag.

 

Både stadsgasnätet och fordonsgasnätet är anpassat för biogas och för närvarande står den för cirka 30-40 procent av den gas som distribueras i Stockholm. Biogas har flera fördelar:

  • Biogas ger mycket energi och har en minimal miljöpåverkan.

  • Biogasen är en förnybar energikälla och kan ersätta olja och kol.

  • Vid förbränning bidrar den inte till nettoutsläppet av koldioxid.v

  • När biogasen används för att ersätta fossila drivmedel minskar koldioxidutsläppen med upp till 90%.

  • Biogas som drivmedel ger lägsta utsläppet av koldioxid, partiklar och kväveoxider jämfört med alla drivmedel som finns på marknaden idag.

  • Biogasen hjälper till att nå Sveriges Klimat – och energimål, 2020.

     

Lite historisk kuriosa

Gas i Stockholm har använts sedan 1850-talet och till en början matades bara stadens lanternor med det nya mediet. I december 1853 tändes den första gaslyktan med stadsgas från ett eget gasverk i Stockholm och i januari 1854 fanns 900 gaslyktor i innerstaden. Att bygga gasverk och anlägga ett ledningsnät för distributionen var ett av de stora infrastrukturprojekten i slutet av 1800-talet i Stockholm som skedde samtidigt med utbyggnaden av vattenledningsnätet och elektricitetsnätet.

Först en bit in på 1900-talet användes gasspisar i stockholmarnas kök, därefter användes stadsgas även som uppvärmningsbränsle. Fram till 1971 framställdes stadsgasen genom pyrolys av kol. Därefter har gasen producerats genom omvandling av lättbensin, en process som också kallas spaltning och anläggningen för detta ändamål kallades därför spaltgasverk. Sedan januari 2011 matas Stockholms gasnät med en blandning av naturgas, luft och biogas.

 

bottom of page