top of page

Extrastämma

Möjligheten att besluta i medlemsfrågor, utöver de beslut som fattas av föreningens styrelse, regleras i förutsättningarna kring Årsstämma och Extrastämma.

En stämma är helt enkelt ett formellt möte dit alla föreningens medlemmar kallas. Hur en stämma skall utlysas, vilka frågor som skall behandlas, vem som får rösta och vilka tidsramar som gäller m m,  finns reglerat både i vår förenings stadgar och i Bostadsrättslagen och Föreningslagen.

Ärende du vill ta upp på en extrastämma

Om du som medlem har en fråga du anser vara viktig att få belyst på en stämma, och du anser det vara för lång tid kvar fram till ordinarie årsstämma i maj, så kan du, under vissa förutsättningar, begära att det kallas till en så kallad extrastämma där ärendet behandlas.

Nedan ett utdrag ur artikel i Sydsvenskan 2007, där juristen och författaren Helena Nelson-Bülow kommenterar hantering av ett sådant ärende:

"När det gäller rätten att kräva att styrelsen kallar till extra föreningsstämma är lagen mycket klar. Frågan om extra stämma regleras i 9:14 Bostadsrättslagen och 7:5 Föreningslagen (Lagen om Ekonomiska Föreningar) samt i föreningens stadgar.

– Under förutsättning att man insamlat minst 1/10 av föreningens medlemmars namnunderskrifter och har uppgivit ändamålet måste styrelsen kalla till extra stämma, säger Helena Nelson-Bülow. Begäran behöver inte vara i form av en motion, ej heller behöver den vara formulerad på visst sätt.

– Ändamålet ska vara angivet, mer behövs inte. Endast den fråga som begärts och därefter kallats till får behandlas på en extra stämma. Skulle en styrelse samtidigt vilja behandla ytterligare en fråga måste även denna anges på dagordningen i kallelsen."


Ärende du vill ta upp på Årsstämma

Om du som medlem har en fråga du anser vara viktig att få belyst på Årsstämman skriver du en motion via brev eller e-post som skall vara styrelsen tillhanda innan 31 mars för att behandlas vid årsstämman innevarande år (som skall hållas innan 31 maj).
    

Bostadsrättslagen


Föreningslagen (Lagen om Ekonomiska Föreningar)

 

 

bottom of page